Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. Informování o provozování kamerového systému se záznamem

2. Informování o zpracování osobních údajů návštěvy

3. Informování o zpracování OÚ zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání

4. Zásady ochrany osobních údajů na webu

Tyto zásady ochrany osobních údajů na webu (dále jen „Zásady“) informují o činnostech zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím webových stránek a klientské zóny webu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Správce osobních údajů:

Zeelandia spol. s r.o., se sídlem č.p. 267, 391 75 Malšice

IČO: 00510866

DIČ: CZ00510866

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Adresa pro doručování: Zeelandia spol. s r.o., se sídlem č.p. 267, 391 75 Malšice

Telefonní číslo: +420 381 791 811

Kontaktní e-mail: privacy@zeelandia.cz

Vaší návštěvy našich webových stránek a zájmu o naše výrobky si ceníme. Chtěli bychom Vás informovat o tom, jakým způsobem budeme nakládat s osobními údaji, které nám prostřednictvím webových stránek a klientské zóny poskytnete, protože ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá.


 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ1.1. Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) v aktuálním znění a s dalšími předpisy o ochraně osobních údajů.

1.2. Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“).

 

 1. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

2.1. Při návštěvě našich webových stránek a klientské zóny můžeme zpracovávat tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje
 • kontaktní údaje, např. e-mailovou adresu, telefonní číslo;
 • údaje spojené s online aktivitou, např. údaje získané z cookies a obdobných technologií, IP adresu, typ prohlížeče, informace o prohlížení stránek (počet připojení, doba trvání připojení) apod.

 

 1. ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

3.1. Způsob získávání osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme při:

 • registraci do klientské zóny webu,
 • použití kontaktního formuláře,
 • prohlížení webových stránek a používání klientské zóny.

 

3.2. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Řádný provoz webových stránek a uživatelských účtů
  Za tímto účelem zpracováváme údaje získané v souvislosti se založením a vedením uživatelského účtu a údaje o užívání našich webových stránek, jako například Vaši IP adresu a údaje o procházení webu, stejně jako osobní údaje získané z tzv. nezbytných cookies (k tomuto srov. níže v kapitole „Soubory cookies“). Účelem zpracování je zajištění provozu webu a uživatelských účtů, a to v souvislosti se zpřístupněním informací o našich výrobcích a péčí o zákazníky. Důvodem zpracování je náš oprávněný zájem na zajištění funkční webové prezentace a uživatelských účtů a údaje zpracováváme zpravidla po dobu Vašeho procházení webu, pokud je však ukládáme na delší dobu, tak nejdéle po 2 roky.

 • Realizace objednávek a poskytování uživatelské podpory
  Za tímto účelem zpracováváme údaje získané v souvislosti se založením a vedením uživatelského účtu a údaje o užívání našich webových stránek, jako například Vaši IP adresu a údaje o procházení webu. Účelem zpracování je plnění učiněných objednávek a poskytování související uživatelské podpory. Důvodem zpracování je splnění smlouvy uzavřené mezi námi a Vámi a údaje jsou takto zpracovávány po dobu účinnosti této smlouvy.

 • Zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední návštěvy našeho webu. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení nebo do jeho odvolání.

 • Přizpůsobení webových stránek (preference) 
  Za tímto účelem zpracováváme údaje o užívání našich webových stránek, jako například Vaši IP adresu a údaje o procházení webu. Účelem zpracování je přizpůsobování webových stránek Vašim preferencím, například lokalitě, jazykovým volbám a Vašemu zařízení. Důvodem zpracování je náš oprávněný zájem na personalizaci webových stránek konkrétním preferencím zákazníků a údaje zpracováváme zpravidla po dobu Vašeho procházení webu, pokud je však ukládáme na delší dobu, tak nejdéle po 2 roky. V případě Vašeho souhlasu zpracováváme pro tento účel také osobní údaje získané z tzv. preferenčních cookies, kdy může docházet také k předávání údajů 3. stranám (k tomuto srov. níže v kapitole „Soubory cookies“), a to po dobu, po kterou máme Váš souhlas, nejdéle však po 2 roky od jeho udělení.

 • Analýza návštěvnosti webových stránek (statistika)
  Za tímto účelem zpracováváme údaje o užívání našich webových stránek, jako například Vaši IP adresu a údaje o procházení webu. Účelem zpracování je pochopení způsobu, jakým návštěvníci používají naše webové stránky. Důvodem zpracování je náš oprávněný zájem na získání informací o užívání našich stránek za účelem jejich dalšího rozvoje a údaje zpracováváme zpravidla po dobu Vašeho procházení webu, pokud je však ukládáme na delší dobu, tak nejdéle po 2 roky. V případě Vašeho souhlasu zpracováváme pro tento účel také osobní údaje získané z tzv. statistických cookies, kdy může docházet také k předávání údajů 3. stranám (k tomuto srov. níže v kapitole „Soubory cookies“), a to po dobu, po kterou máme Váš souhlas, nejdéle však po 2 roky od jeho udělení.

 • Podpora a propagace produktů a služeb (marketing) 
  Za tímto účelem zpracováváme údaje o užívání našich webových stránek, jako například Vaši IP adresu a údaje o procházení webu. Účelem zpracování je získání informací pro zobrazení reklamy odpovídající osobním preferencím konkrétního uživatele a realizace této reklamy. Důvodem zpracování je náš oprávněný zájem na podpoře prodeje našich produktů a služeb a údaje zpracováváme zpravidla po dobu Vašeho procházení webu, pokud je však ukládáme na delší dobu, tak nejdéle po 2 roky. V případě Vašeho souhlasu zpracováváme pro tento účel také osobní údaje získané z tzv. marketingových cookies, kdy může docházet také k předávání údajů 3. stranám (k tomuto srov. níže v kapitole „Soubory cookies“), a to po dobu, po kterou máme Váš souhlas, nejdéle však po 2 roky od jeho udělení.
 • Interní evidence a ochrana našich práv a zájmů
  Za tímto účelem zpracováváme zejm. Vaše identifikační údaje, údaje o využívání produktů a služeb nebo fakturační údaje, a to pro zajištění našich oprávněných zájmů, konkrétně vedení naší vnitřní evidence a kontroly řádného poskytování našich služeb, jakož i ochrany našich práv a právních nároků. Pro tento účel Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 let po dodání zboží. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu také po celou dobu trvání takových řízení z důvodu výkonu nebo obhajoby našich právních nároků.

 • Plnění právních povinností zejm. v souvislosti s daňovými a účetními zákony
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli různým zákonným povinnostem zejm. týkající se vystavování a evidence daňových dokladů. Osobní údaje takto zpracováváme po dobu stanovenou právními předpisy.

Vaše osobní údaje nepoužijeme k jinému účelu, než pro který byly získány, ledaže bychom od Vás získali souhlas se zpracováním pro tento jiný účel.

3.3 Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

Data zpracováváme zejména v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Může ale docházet k předávání Vašich údajů také do třetích zemí mimo Evropskou unii, typicky společnostem Meta nebo Google, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel či správce zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en

 

 1. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva uvedená v následujících odstavcích. Všechna tato práva, stejně jako dotazy či stížnosti, můžete uplatnit na e-mailové adrese privacy@zeelandia.cz. Váš požadavek vyřídíme vždy co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Tuto lhůtu můžeme ve výjimečných případech prodloužit zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku o další dva měsíce, o čemž bychom Vás informovali.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám konkrétně náleží následující práva:

A) Právo odvolat souhlas

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Toto můžete učinit v platformě nebo odesláním e-mailu s tímto zněním: „Nesouhlasím s dalším zpracováním mých osobních údajů“ či jakýmkoli obdobným textem. Odvolání souhlasu však nemá vliv na oprávněnost zpracování před udělením takového souhlasu.

B) Právo na přístup

Máte právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje či nikoli.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte současně právo požadovat přístup k informacím o účelu a rozsahu zpracování, příjemcích údajů, době zpracování, právu na opravu, výmaz, omezení zpracování a podání námitky proti zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu a o zdrojích osobních údajů (tyto informace již jsou uvedeny v tomto dokumentu).

Stejně tak nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopii poskytujeme bezplatně, další již mohou být zpoplatněny. Rozsah poskytnutých údajů může být omezen tak, aby nedošlo k zásahu do práv a svobod jiných osob.

C) Právo na opravu

Máte právo požadovat od nás opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. Podle účelu zpracování můžete mít také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

D) Právo na výmaz

Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které byly získány či zpracovávány;
 • odvoláte souhlas, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování:
 • vznesete námitku proti zpracování a neexistují další převažující důvody pro zpracování, popř. vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu;
 • osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.

Toto právo však nemůžete uplatnit v případě, kdy je zpracování potřebné pro splnění našich právních povinností či nám svěřených úkolů ve veřejném zájmu nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků.

E) Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:

 • popíráte přesnost Vašich osobních údajů; v takovém případě můžete požadovat omezení zpracování do doby ověření přesnosti osobních údajů;
 • zpracování je v rozporu s právními předpisy a místo výmazu budete požadovat omezení zpracování osobních údajů;
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které byly získány či zpracovávány, avšak Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesli jste námitku proti zpracování osobních údajů; v takovém případě můžete požadovat omezení zpracování do doby ověření, zda naše oprávněné zájmy převažují.

F) Právo na přenositelnost

Máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo pro splnění smlouvy. Tyto údaje předáme v běžně používaném a strojově čitelném formátu Vám či Vámi určenému správci, pokud to je technicky proveditelné. Rozsah poskytnutých údajů může být omezen tak, aby nedošlo k zásahu do práv a svobod jiných osob. 

G) Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše údaje přestaneme zpracovávat, pokud neexistují další převažující důvody pro zpracování či pokud není zpracování potřebné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, popř. pokud vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu.

H) Právo podat stížnost

Vedle možnosti uplatnění práv u naší společnosti také můžete podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

4.2. Vyřizování požadavků subjektů údajů

K uplatnění jakéhokoli ze svých práv můžete využít kontaktní údaje správce.

Svá práva můžete uplatňovat výlučně některým z následujících způsobů z důvodu jednoznačného ověření totožnosti subjektu:

 • osobně na pracovišti správce po ověření Vaší totožnosti,
 • písemně poštovní zásilkou na adrese správce, kde Váš podpis musí být úředně ověřen,
 • e-mailem správci, kde musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem,
 • datovou schránkou.

V případě, že budete s vyřízením Vaší žádosti nespokojení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

5.1. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází automatizovaně za využití výpočetní techniky, nebo manuálně v listinné podobě.

5.2. Za účelem zabezpečení zpracování osobních údajů a zajištění jejich ochrany jsme přijali bezpečnostní opatření pro minimalizaci rizik spojených se zpracováním.

5.3. Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, tj. mimo EU, nebo mezinárodní organizaci.

5.4. Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

   

 1. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

6.1. Využíváme následující zpracovatele osobních údajů:

 • Dodavatelé služeb v oblasti ICT.

 

 1. SOUBORY COOKIES

7.1. Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webových stránek, které umožňují fungování webových stránek.

Při každé návštěvě webového portálu ukládáme na zařízení návštěvníka webu a při jeho dalších návštěvách čteme tzv. cookies, což jsou malé soubory s informacemi o návštěvě. Užíváme jak cookies, které se vymažou po ukončení návštěvy platformy, tak cookies, které zůstávají na zařízení návštěvníka po nastavenou dobu, nejdéle však po 2 roky. Vedle cookies také užíváme nebo může užívat další obdobné technologie, jako jsou například tzv. web beacons, neboli malé obrázky obsažené ve webovém portálu, které načítá zařízení návštěvníka a mají obdobnou funkci jako cookies. Z cookies a dalších technologií lze získat osobní údaje návštěvníků webu.

Některé z užívaných cookies jsou nezbytné pro správné fungování našeho webového portálu, například za účelem identifikace návštěvníka při procházení webu a jeho opakovaném přihlášení se na web, zabezpečení jeho přístupu do webového portálu či přizpůsobení jeho obsahu a označení obsahu, který si již prohlédl. Pokud si návštěvník v prohlížeči tyto cookies zablokuje, nemusí web fungovat správně ani nemusí být technicky možné poskytnout mu některé služby naše služby. Tyto cookies tedy fungují na základě našeho oprávněného zájmu pro účel řádného fungování webového portálu, jak je tento popsán výše.

Cookies, které pro správné fungování webového portálu nezbytné nejsou, mohou být užívány pouze na základě předchozího souhlasu návštěvníka, tedy Vás. V našem případě může jít o preferenční, statistické nebo marketingové cookies, kdy související účely zpracování jsou popsány výše. Souhlasit s nimi lze skrze tzv. cookies lištu na našich webových portálech.

 

7.2. Jaké cookies a pro jaké účely webové stránky využívají?

Webové stránky používají relační (dočasné) cookies, k jejichž výmazu dochází automaticky po ukončení prohlížení webových stránek. Dále využívají trvalé cookies, které zůstávají uložené ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívají webové stránky, jsou následující:

 • Cookies první strany

Tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu. Jedná se o nezbytné cookies dočasného nebo trvalého charakteru, které umožňují navigaci na webových stránkách a využívání jejich základních funkcí. Jejich prostřednictvím nedochází ke zpracování žádných osobních údajů.

 • Výkonnostní cookies

Slouží pro analýzu způsobu využívání webových stránek (počet návštěv, čas strávený na webových stránkách apod.). Údaje, které jejich prostřednictvím získáváme, jsou anonymní.

 • Cookies třetích stran

Jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i v případě, že se nacházíte na našem webu. Tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru. Jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies:

 • Funkční cookies slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod. Jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů.
 • Cílené a reklamní cookies slouží k zobrazování cílených reklam na webových stránkách i mimo ně. Jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

7.3. Používané služby společnosti Google

Webové stránky používají službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc (dále jen „Google“) a současně společností Meta (provozující mimo jiné např. sociální síť Facebook). Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

Pokud vás zajímají informace o způsobu zpracování dat společností Google, využijte následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

7.4. Data pro společnost Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.

Data související s platbou našich faktur mohou být předávána společnosti Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s., která může tato data včetně Vašich osobních údajů dále zpracovávat za účelem sledování a vyhodnocování platební disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů. Jak vůči naší společnosti, tak vůči společnosti Dun & Bradstreet můžete uplatnit veškerá práva, která Vám jako subjektu údajů náleží dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Více informací o společnosti Dun & Bradstreet a jejím zpracování osobních údajů naleznete na: https://www.dnb.com/cs-cz/privacy/


Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1. 1. 2022.