Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. Informování o provozování kamerového systému se záznamem

2. Informování o zpracování osobních údajů návštěvy

3. Informování o zpracování OÚ zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání

4. Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informují o činnostech zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím webových stránek a klientské zóny webu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Správce osobních údajů:

Zeelandia spol. s r.o., se sídlem Malšice 267, 391 75 Malšice

IČ: 00510866

DIČ: CZ00510866

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Adresa pro doručování: Zeelandia spol. s r.o., se sídlem Malšice 267, 391 75 Malšice

Telefonní číslo: +420 381 791 811

Kontaktní e-mail: privacy@zeelandia.cz

Vaší návštěvy našich webových stránek a zájmu o naše výrobky si ceníme. Chtěli bychom Vás informovat o tom, jakým způsobem budeme nakládat s osobními údaji, které nám prostřednictvím webových stránek a klientské zóny poskytnete, protože ochrana Vašich osobních údajů je pro násdůležitá.


 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ1.1. Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) v aktuálním znění a s dalšími předpisy o ochraně osobních údajů.

1.2. Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“).

 

 

 1. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

2.1. Při návštěvě našich webových stránek a klientské zóny můžeme zpracovávat tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje, např. příjmení, jméno, přihlašovací jméno a heslo;
 • kontaktní údaje, např. e-mailovou adresu, telefonní číslo;
 • údaje spojené s online aktivitou, např. cookies, IP adresu, typ prohlížeče, informace o prohlížení stránek (počet připojení, doba trvání připojení) apod.

 

 1. ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

3.1. Způsob získávání osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme při:

 • registraci do klientské zóny webu,
 • použití kontaktního formuláře,
 • prohlížení webových stránek a používání klientské zóny.

 

3.2. Účel zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje získané v souvislosti se založením uživatelského účtu zpracováváme na základě oprávněného zájmuza účelem péče o zákazníky (zpřístupnění informací o vlastnostech výrobků).
 • V případě, že vyjádříte souhlas, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat rovněž za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu.

 

Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě Vašeho souhlasu vyjádřeného buď výslovně (potvrzením), nebo konkludentně (pokračováním používání webových stránek)zpracováváme pro účely poskytování uživatelské podpory, zlepšování služeb a marketingu. Nastavení webového prohlížeče je v případě souborů cookies považováno za souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že uživatel nechce, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče.

 

Vaše osobní údaje nepoužijeme k jinému účelu, než pro který byly získány, ledaže bychom od Vás získali souhlas se zpracováním pro tento jiný účel.

 

3.3. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje získané v rámci registrace zpracováváme po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy, nejdéle však po dobu 3 let od posledního přihlášení.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, budou zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen.

 

 1. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 

4.1. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR,
 • právo na výmaz podle čl. 17 GDPR,
 • právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR,
 • právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR,
 • právo odvolat kdykoli udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
 • právo na splnění oznamovací povinnosti Správcem vůči příjemcům osobních údajů ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování podle čl. 19 GDPR,
 • právo na oznámení případů porušení zabezpečení osobních údajů od Správce podle čl. 34 GDPR.

 

4.2. Vyřizování požadavků subjektů údajů

K uplatnění jakéhokoli ze svých práv můžete využít kontaktní údaje správce.

Svá práva můžete uplatňovat výlučně některým z následujících způsobů z důvodu jednoznačného ověření totožnosti subjektu:

 • osobně na pracovišti správce po ověření Vaší totožnosti,
 • písemně poštovní zásilkou na adrese správce, kde Váš podpis musí být úředně ověřen,
 • e-mailem správci, kde musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem,
 • datovou schránkou.

V případě, že budete s vyřízením Vaší žádosti nespokojení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

5.1. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází automatizovaně za využití výpočetní techniky, nebo manuálně v listinné podobě.

 

5.2. Za účelem zabezpečení zpracování osobních údajů a zajištění jejich ochrany jsme přijali bezpečnostní opatření pro minimalizaci rizik spojených se zpracováním.

 

5.3. Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, tj. mimo EU, nebo mezinárodní organizaci.

 

5.4. Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

   

 1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

6.1. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny následujících subjektům:

 • Dodavatelé služeb v oblasti ICT.

 

 1. SOUBORY COOKIES

 

7.1. Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webových stránek, které umožňují fungování webových stránek.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webových stránek. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v nastavení internetového prohlížeče.

Při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webových stránek.

 

7.2. Jaké cookies a pro jaké účely webové stránky využívají?

Webové stránky používají relační (dočasné) cookies, k jejichž výmazu dochází automaticky po ukončení prohlížení webových stránek. Dále využívají trvalé cookies, které zůstávají uložené ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívají webové stránky, jsou následující:

 • Cookies první strany

Tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu. Jedná se o nezbytné cookies dočasného nebo trvalého charakteru, které umožňují navigaci na webových stránkách a využívání jejich základních funkcí. Jejich prostřednictvím nedochází ke zpracování žádných osobních údajů.

 • Výkonnostní cookies

Slouží pro analýzu způsobu využívání webových stránek (počet návštěv, čas strávený na webových stránkách apod.). Údaje, které jejich prostřednictvím získáváme, jsou anonymní.

 • Cookies třetích stran

Jou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i v případě, že se nacházíte na našem webu. Tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru. Jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies:

 • Funkční cookies slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod. Jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů.
 • Cílené a reklamní cookies slouží k zobrazování cílených reklam na webových stránkách i mimo ně. Jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

 

7.3. Používané služby společnosti Google

Webové stránky používají službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

Pokud vás zajímají informace o způsobu zpracování dat společností Google, využijte následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

7.4. Data pro společnost Bisnode Česká republika, a.s.

Data související s platbou našich faktur mohou být předávána společnosti Bisnode Česká republika, a.s., která může tato data včetně Vašich osobních údajů dále zpracovávat za účelem sledování a vyhodnocování platební disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů. Jak vůči naší společnosti, tak vůči společnosti Bisnode můžete uplatnit veškerá práva, která Vám jako subjektu údajů náleží dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracování osobních údajů naleznete na www.bisnode.cz/privacy.“


Tyto Zásady jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.